Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Strategy)

Η στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική των εταιριών και το χαρακτηριστικό αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα βάρη και δυσκολίες στην εκπόνηση επιτυχημένων στρατηγικών μελετών για πληροφοριακά συστήματα και στην υλοποίηση αποδοτικών εργαλείων πληροφορικής στην πράξη.

Οι πληροφορικές επιλογές και κατευθύνσεις, σε συνδυασμό με την τεράστια ποικιλία εργαλείων λογισμικού και λύσεων πληροφοριακής τεχνολογίας καθιστούν απαραίτητη την άμεση υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η επένδυση για την ανάπτυξη, αγορά, υλοποίηση και συντήρηση των απαραιτήτων πληροφοριακών συστημάτων είναι σημαντική.

Η ανάλυση της στρατηγικής και λειτουργικής θέσης μιας εταιρίας, με άξονα τα πληροφοριακά συστήματα αποτυπώνει τρία διαφορετικά επίπεδα κάλυψης αναγκών:

  • Το λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα (Transactional Processing System - TPS)
  • Το σύστημα διοικητικής πληροφόρησης (Management Information System - MIS)
  • Το σύστημα πληροφόρησης ανώτατων στελεχών για υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων (Executive Information System - EIS)
Προσεγγίζουμε την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στην κάθε επιχείριση ούτως ώστε να συνδυάζονται, τόσο η Αριστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, π.χ. αποτελεσματική διαχείριση όλου του εμπορικού κυκλώματος, όσο και η Απόκτηση εργαλείων για Διοικητική Πληροφόρηση και Υποστήριξη Αποφάσεων.

Η επιλογή της βέλτιστης λύσης εξαρτάται από την ενδελεχή έρευνα και ανάλυση, η οποία συνήθως υποβαθμίζεται από την έλλειψη χρόνου και εμπειρίας και την εμφάνιση οργανωτικών εντικειμενικών δυσκολιών. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιλέξουν τις βέλτιστες και πιο οικονομικές λύσεις για να πετύχουν τους συγκεκριμένους στρατηγικούς τους στόχους.

Εταιρικα Νεα